ONS TEAM

Hedwig

Donderdag

Vrijdag

Zaterdag

09:00 - 18:00
09:00 - 13:00
o.v
Brigitte
Dinsdag
Woensdag
Vrijdag
Zaterdag
09:00 - 18:00
09:00 - 18:00
09:00 - 18:00
09:00 - 16:00

Anita

Woensdag

vrijdag

Zaterdag

09:00 - 18:00

09:00 - 21:00

09:00 - 16:00

Anneke

Maandag 

Donderdag*

Vrijdag

Zaterdag

11:00 - 18:00
09:00 - 18:00
09:00 - 21:00
09:00 - 16:00

Erwin

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

Zaterdag

09:00 - 14:00
09:00 - 17:00
09:00 - 15:00
09:00 - 21:00
09:00 - 16:00
*Om de week

Femke

Donderdag

Vrijdag

Zaterdag

09:00 - 18:00
09:00 - 21:00
09:00 - 16:00

Britt

Donderdag

Vrijdag

Zaterdag

09:00 - 18:00
09:00 - 21:00
09:00 - 16:00

Romé

Maandag

Dinsdag

Woensdag

Vrijdag

Zaterdag

11:00 - 18:00
14:00 - 18:00
09:00 - 18:00
09:00 - 18:00
09:00 - 16:00

Roos

Maandag

Dinsdag

Woensdag

Vrijdag

Zaterdag

11:00 - 18:00
09:00 - 18:00
09:00 - 18:00
09:00 - 21:00
09:00 - 13:00